Home | Impressum | Datenschutz | KIT

Vertiefungs-Seminar Governance, Risk & Compliance (Sommersemester 2014)

Beginn:
Typ: Seminar
SWS: 2
   
Termin(e): Freitag, 06.06.2014, 14.00-18.00 Uhr, SR 313, Geb. 07.08
Mittwoch, 16.04.2014, 11.30-13.00 Uhr, SR 313, Geb. 07.08 (Vorbesprechung)
Freitag, 13.06.2014, 14.00-18.00 Uhr, SR 313, Geb. 07.08
Freitag, 27.06.2014, 14.00-18.00 Uhr, SR 313, Geb. 07.08